Projekty

Projekty MŠ ve školním roce 2020/2021

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11 – MČ Praha 11

Rozvojový program MŠMT –
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2020
 
 
Projekt  ČOS 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 
Šablony II.
Operační program Praha – Pól růstu – Výzva 28 
(podrobné info viz. níže)
 

Projekty MŠ ve školním roce 2019/2020

Šablony II.

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Projekt
MŠ KONSTANTINOVA 64
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení týmu o chůvu a projektový den mimo školu.


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 Malá Strana
IČO: 00022985
č. j.: MSMT-12680/2019-2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_064/0011672-01
(dále jen „Rozhodnutí“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 19. 12. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 537 780,00 Kč příjemci

Název: Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480
Sídlo: Konstantinova 1480, 149 00 Praha 4
IČO: 65993373
Bankovní účet: 000000-2000831399/0800
(dále jen „Příjemce“)
na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Název projektu dle MS2014+:1 MŠ Konstantinova 64
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011672

Celý text zde:

064_0011672 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

**********************************************************************************************

 

Operační program Praha – Pól růstu – Výzva 28 

Povinny_barevny_plakat_A3

Evropské strukturální a investiční fondy – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

 

Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Název projektu: MŠ Konstantinova Praha

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001284

Zahájení realizace od: 1.1.2019

Ukončení projektu: 31.8.2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Především jde o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Realizace tohoto projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naše škola díky Výzvě 28 získala dvojjazyčného školního asistenta, podporu pro konání jazykových kurzů v češtině, podporu ve vzdělávání pro pedagogické pracovníky a bude probíhat také komunitní a tematické setkání s rodiči naší školy.

 

Inkluze a multikulturní vzdělávání
Projekt
MŠ KONSTANTINOVA PRAHA
je spolufinancován Evropskou unií.
 
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců, komunitní aktivity.
Cílem podporovaných aktivit je naplnění specifického cíle 2 prioritní osy 4 OP PPR: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

 

Identifikace projektu

 

Název projektu
MŠ Konstantinova Praha
Registrační číslo
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001284
ORG / VS projektu*
2451284000011 / 2451284
Prioritní osa OP PPR
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR
4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Datum zahájení realizace
1. 1. 2019
Datum ukončení realizace
31. 8. 2020

 

 

Poskytovaná podpora z OP PPR

 Podpora z OP PPR je poskytována maximálně do výše částky v Kč, která je uvedena v řádku

„Podpora poskytovaná z OP PPR“ v následující tabulce:

Finanční rámec projektu Částka(v Kč) Podíl na celkovýchzpůsobilých výdajích(v %)
Celkové způsobilé výdaje 585 876,00 100
Vlastní financování způsobilých výdajů 0 0
Podpora poskytovaná z OP PPR 585 876,00 100
z toho podpora z ESF 292 938,00 50
z toho podpora z rozpočtu HMP 292 938,00 50
 
 
 
Dvojjazyčný školní asistent na 0,5 úvazku
Intenzivní jazykové kurzy ČDJ pro MŠ  – 960 minut výuky češtiny druhého jazyka
Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol v rozsahu 8 hod
Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
Komunitně osvětové setkání 2 hodinové

 

 

Aktivity uskutečněné v rámci Výzvy 28

středa 5. 6. 2019
Předškolní vzdělávání ve Velké Británii I
odborně tematické setkání
od 16:00 do 18:00 hod. ve třídě Soviček
přednášející: pí Michaela Vlasáková

Zpráva o realizaci

Dne 5. 6. 2019 se uskutečnilo setkání s rodiči a paní Michaelou Vlasákovou, která několik let žila a pracovala v Londýně a aktivně se zde seznámila s tematikou předškolního vzdělávání. 
Setkání probíhalo v době od 16:00 do 18:00 hod. v budově mateřské školy.
Rodiče byli seznámeni se základy britského vzdělávacího systému. Pozornost byla věnována především předškolnímu vzdělávání, konkrétně mateřských školám (nursery school), které jsou určeny dětem od 2 do 5 let, kdy poslední rok je přípravou na nástup do základní školy.
Paní Vlasáková nám podala informace o tom, jaká podpora se ve Velké Británii poskytuje dětem s odlišným mateřským jazykem, které jsou v mateřských školách velmi početně zastoupeny. Oproti českému školství je zde větší počet pedagogických pracovníků, kteří se těmto dětem mohou individuálně věnovat.
Systém práce s předškolními dětmi je také odlišný, většina činností je řízena pedagogem, děti si však mohou aktivity samy vybírat (koutky aktivit). Na druhou stranu je i velmi striktní v dodržování zákonů z pohledu práv dítěte.
Na konci setkání proběhla volná diskuze na téma rozdílů a podobností mezi českým a britským vzdělávacím systémem.
Akce se zúčastnilo 9 rodičů předškolních dětí a 8 pedagogů z mateřské školy.
Všichni zúčastnění hodnotili akci velmi pozitivně. Došlo k výměně poznatků a zkušeností.
 
úterý 18. 6. 2019
Péče o životní prostředí v okolí školy
komunitně osvětové setkání
seznámení s projektem Zahrada od jara do zimy
od 16:00 do 18:00 hod. ve třídě Soviček
přednášející: p. František Jankovec
 

Zpráva o realizaci

Dne 18. 6. 2019 se uskutečnilo komunitní setkání rodičů dětí a pedagogů MŠ s panem Františkem Jankovcem, odborníkem na péči o zeleň, zahradnické a výškové práce. Jedná se o profesionála, který dlouhá léta měl na starost péči o zeleň na Jižním městě a věnuje se této činnosti i v rámci své živnosti.
Setkání probíhalo v budově a na zahradě mateřské školy Konstantinova od 16:00 do 18:00 hod.
Pan Jankovec si pro zúčastněné připravil přednášku na téma: Péče o životní prostředí v okolí školy. Součástí akce bylo i představení projektu nazvaného Zahrada od jara do zimy, který zahrnoval představení práce dětí na záhonkách MŠ, prohlídku záhonků a malou ochutnávka jejich výpěstků.
Děti z MŠ byly do akce aktivně zapojeny tím, že celý školní rok se na péči o záhonky podílely a nyní mohly rodičům představit svůj projekt.
Rodiče mohou každý den sledovat pokroky na záhonkách, ale nyní získali ucelený obrázek o tom, co všechno děti za pomoci pana zahradníka a paní učitelek na záhoncích dělaly.
Od založení záhonků, přes setí ve třídě, vysazení sazenic na záhonky, zalévání, pletí a sklízení.
Přednáška pana Jankovce byla doplněna mnoha praktickými poznatky, mimo jiné zahrnovala i problematiku sekání trávy na Jižním městě, jeho klady i zápory z hlediska ekologického i ekonomického. 
Na závěr setkání proběhla diskuze zúčastněných. Došlo i na četné dotazy ohledně přírody a bylo zjevné, že tato tématika je pro mnohé velmi zajímavá.
 
čtvrtek 5. 3. 2020
Předškolní vzdělávání ve Velké Británii II
odborně tematické setkání
od 16:00 do 18:00 hod. ve třídě Soviček
přednášející: pí Michaela Vlasáková
 

Zpráva o realizaci

Dne 5. 3. 2020 se uskutečnilo již druhé setkání s rodiči a paní Michaelou Vlasákovou, která několik let žila a pracovala v Londýně. Aktivně se zde seznámila s tematikou předškolního vzdělávání a nyní pracuje jako lektorka anglického jazyka v naší mateřské škole.
Setkání probíhalo v době od 16:00 do 18:00 hod. v budově mateřské školy.
Program byl podobný jako program prvního setkání, které proběhlo minulý školní rok. Rodiče byli seznámeni se základy britského vzdělávacího systému. Pozornost byla věnována především předškolnímu vzdělávání, konkrétně mateřských školám (nursery school), které jsou určeny dětem od 2 do 5 let, kdy poslední rok je přípravou na nástup do základní školy (2 – 4 Preschool, 4 – 5 Reception Year). V anglických mateřských školách připadá na jednu učitelku méně dětí než u nás (cca 8 dětí).
Paní Vlasáková nám podala informace o tom, jaká podpora se ve Velké Británii věnuje dětem s odlišným mateřským jazykem, které jsou v mateřských školách velmi početně zastoupeny. Oproti českému školství je zde větší počet pedagogických pracovníků, kteří se těmto dětem mohou individuálně věnovat. Práce s dětmi s OMJ je na vysoké úrovni, děti mají k dispozici asistenty pedagoga, jsou používány různé metody práce. Výuka je postavena na úzké spolupráci s rodinou. Při práci s dětmi se využívají obrázky, piktogramy nebo třeba znakový jazyk makaton. (Makaton je nonverbální jazykový program, který využívá gesta a znaky odvozené z národního znakového jazyka neslyšících.)
Systém práce s předškolními dětmi je také odlišný, většina činností je řízena pedagogem, děti si však mohou aktivity samy vybírat (koutky aktivit – čtecí zóna, výtvarná, pohybová, hrací…) Na druhou stranu je i velmi striktní v dodržování zákonů z pohledu práv dítěte.
Na konci setkání proběhla volná diskuze na téma rozdílů a podobností mezi českým a britským vzdělávacím systémem.
Akce se zúčastnilo 8 rodičů a 6 pedagogů z mateřské školy.

Akce byla stejně jako minulý rok velmi vydařená. Všichni zúčastnění hodnotili akci jako přínosnou a zajímavou. Došlo k výměně poznatků a zkušeností. Jsme rádi, že jsme toto setkání mohli zopakovat, a doufáme, že neproběhlo naposledy.

******************************************************************************

Podpora činnosti MŠ

výukové programy, výlety  a společné akce pro děti a rodiče za podpory MČ Praha 11

Projekt: Vánoční dílny

Projekt: Z pohádky do pohádky Loučeň

(Celodenní výlet do Loučně)

 

Výuka českého jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ v Praze 11 – MČ Praha 11

Rozvojový program MŠMT –
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2019

Projekt  ČOS 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 

 

Projekty MŠ ve školním roce 2018/2019

 

Šablony I. 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018
Název projektu: MŠ Konstantinova 23
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003656
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 439 568 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí.

Nastavené šablony:
Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.
 
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 40 hodin.
 
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.
 
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.
 
Rozvojový program MŠMT 
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2018

 

Podpora činnosti MŠ

výukové programy, výlety  a společné akce pro děti a rodiče za podpory MČ Praha 11

Projekt: Poznáváme exotická zvířátka