Základní informace

 
 
Aktuálně: 
 
OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 25. 5. 2020
 
Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci a s tím, že se otvírá škola v omezeném režimu (viz. podmínky níže), žádáme Vás abyste znovu zvážili přítomnost vašich dětí v MŠ.  Docházka do školy může přinést určitá rizika a nemalá omezení.
Pokud změníte své rozhodnutí ohledně nástupu, informujte nás, prosím, na mail školy, případně SMS. 
 
 
Provozní a hygienické podmínky MŠ Konstantinova
V době od 25. 5. do 30. 6. 2020 a po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení
 
Provoz MŠ je od 7.00 do 17.00 hod.
Rodiče jsou před nástupem dítěte do MŠ povinni podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
 
  • Toto prohlášení bude nutné vždy vyplňovat při absenci delší než 3 dny. Pokud je dítě léčeno na alergii, je nutné toto oznámit a to písemně do přiloženého čestného prohlášení.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy nemusí v prostorách školy nosit roušky.
  • Při kontaktu pracovníka školy a zákonného zástupce musí mít každý z účastníků roušku.
  • Stravování mateřské školy bude v běžném režimu.
  • Do konce roku již nebudou probíhat žádné kroužky (adekvátní část vybraných peněz bude vrácena rodičům).
  • Veškeré plánované akce na měsíc květen a červen se ruší.
  • Rozloučení s předškoláky plánujeme na červen pouze s dětmi. Bližší informace budou upřesněny.
  • V případě příznivého počasí bude velká část pobytu v MŠ probíhat na zahradě.
 
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Je vhodné, aby dítě přiváděla a vyzvedávala pouze jedna osoba (ostatní doprovázející mohou počkat před areálem MŠ).
 
V prostorách mateřské školy
Doprovázející / 1 osoba / se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
V případě příznivého počasí se budou děti scházet na zahradě MŠ, v tomto případě předá rodič dítě učitelce společně s potřebnými věcmi a není nutné, aby vcházel do budovy školy. Totéž platí i při odpoledním vyzvedávání dětí ze zahrady MŠ.
Všechny osoby vcházející do budovy mateřské školy jsou povinny použít dezinfekci, která je k dispozici.
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Příchod do MŠ – maximálně do 8.45 hod. V případě vstupu do budovy je nutné dodržovat 2 metrové rozestupy. Počet přítomných rodičů s dítětem v šatně bude regulován na počet maximálně 2 dvojice. V šatně by se mělo nacházet vždy jedno dítě nebo sourozenci s 1 doprovodem (ostatní postupně čekají, až se šatna uvolní). Nejvýše však dvě rodiny. V šatně je nutné zdržovat se co nejkratší dobu.
Při příchodu do MŠ rodiče neprotahují loučení s dítětem. Rodič vždy u vstupu do třídy předá dítě přímo učitelce (příp. AP). Žádáme rodiče, aby nevstupovali z dětských šaten do umýváren dětí, tam vstupuje dítě již samotné a po umytí rukou dezinfekčním mýdlem, přechází do třídy.
 
Mimo běžné potřeby, které jste dávali dětem do šatny na převlečení je ještě nutné, aby dítě mělo:
  • Pro pobyt venku: plastovou, viditelně podepsanou, láhev s pitím, kterou budeme v průběhu dne doplňovat pitnou vodou. Tuto láhev si při odchodu vždy bude dítě brát domů k dezinfikování.
  • Vypranou látkovou nebo jednorázovou roušku uložit zabalenou do pytle dítěte /bude použita v případě nutnosti/

Důrazně žádáme nenosit do školy žádné osobní hračky a jiné předměty z domova

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Dětem bude 1x denně měřena teplota. Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zákonný zástupce dětí.
Při zjištění jakéhokoli onemocnění dítěte nebo jiných zdravotních problémů bude dítě okamžitě vyřazeno z kolektivu a bude zajištěna izolace. MŠ informuje zákonného zástupce dítěte o nutnosti neprodleného vyzvednutí svého dítěte.
 
Hygienické podmínky MŠ
Úklidový personál byl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
Je zajištěno pravidelné větrání všech prostor (min. 1x za hodinu/5 minut). Dezinfekce povrchů nebo předmětů (kliky dveří, branky, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie), které používá více osob, probíhá několikrát denně. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně několikrát denně.
Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Děkujeme

 

Prázdninový provoz naší MŠ: 
   1. 7. – 24. 7. 2020
 
 

Platby

Vzhledem k současné situaci a dočasnému uzavření mateřských škol na území Prahy 11 mateřská škola v tuto chvíli nepožaduje od zákonných zástupců přihlášených dětí platby za měsíc duben 2020 (školné, stravné).

O změně situace Vás budeme včas informovat.


 

Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480

 

Ředitelka MŠ:  Romana Schmidtová
Zástupkyně ředitelky, speciální pedagog: Mgr. Kamila Jakubcová
Hospodářka:  Věra Edrová
 
Třídy
FILÍPCI (děti 2 – 4 roky) Kamila Jakubcová, Marie Moskaljuková, chůva Renáta Petrů
SOVIČKY (děti 3 – 5 let) Romana Schmidtová, Hana Urbanová, Dana Bučko
MOTÝLCI (děti 5 – 6 let) Dobromila Chalupová, Pavlína Součková, AP Iveta Gurtlerová 
ROSNIČKY (děti 6 – 7 let) Ludvika Vavrochová, Michaela Smejkalová, AP Daniela Smečenská

Školnice:                          Renata Petrů
Provozní zaměstnanci:   Bohumila Němcová
                                          Renata Bartůňková
Hlavní kuchařka:             Martina Hodíková
Kuchařky:                        Jana Iskicová
                                         Jana Vůjtěchová