Kroužky

Kroužky 2021/2022

Kroužky na I. pololetí:

Keramika

 • MŠ, pí uč Moskaljuková
 • pondělí
  • 12:45 – 13:30 hod.
  • 13:30 – 14:15 hod.
  • 14:15 – 15:00 hod.

Angličtina

 • lektorka pí Vlasáková
 • úterý
  • 12:30 – 13:00 hod.
  • 13:00 – 13:30 hod.
 •  

Tanečky

 • MŠ, pí uč. Součková
 • čtvrtek
  • 12:45 – 13:15 hod.,
  • 13:15 – 13:45 hod.

Plavání

 • plavecký bazén, Praha 4, Mírového Hnutí
 • pondělí
  • 9:20 – 10:00 hod.
  • (odchod 8:30 hod.)

 

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA – Hláskář – Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina 

 • MŠ, pí uč. Jakubcová
 • středa
  • 12:45 – 13:20 hod.
  • 13:20 – 13:55 hod.

 

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA – Logohrátky

 • MŠ pí uč. Urbanová
 • úterý
  • 13:30 – 14:00 hod.
  • 14:00 – 14:30 hod.

 

 

HLÁSKAŘ – TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE D. B. ELKONINA

 • stimulačně intervenční program pro děti předškolního věku

pracuje se s malou skupinou dětí – maximální počet dětí ve skupině je 6

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností, která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní.

Pro koho je trénink fonematického uvědomování (Elkoninův trénink) určen:

 • pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program
 • pro děti s odkladem školní docházky
 • pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici
 • pro děti s vývojovými poruchami
 • pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)

Ve světě je tato metoda v předškolním vzdělávání běžně užívána. Jedná se o jednu z forem rozvoje jazykových schopností u dětí předškolního věku. Metoda, kterou lze předcházet možnému rozvoji poruch učení u dětí školního věku, která vede k rozvoji předčtenářských dovedností. Když si dítě uvědomuje jednotlivé hlásky, mnohem lépe se mu skládají slova a tím se mu daří číst a psát. Působí jako prevence školních neúspěchů ve čtení a psaní.

Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

Trénink fonematického uvědomování má čtyři etapy, rozpracované do 32 lekcí:

 1. Představa o slově, slabičná analýza slov (4 lekce)
 2. Hlásková analýza slov (12 lekcí)
 3. Samohlásky a souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky (10 lekcí)
 4. Měkké a tvrdé souhlásky (6 lekcí)

http://www.elkonin.cz/

 

MAXÍK

 • stimulační program pro předškolní děti

pracuje se s malou skupinou dětí – maximální počet dětí ve skupině je 6

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Obsahem kurzu je:

 1. Nácvik nových pohybových stereotypů – stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího náčiní – fix, pastelka, tužka, pero

 

 1. Rozvoj komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči – správné výslovnosti a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak…má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního rozhovoru).

 

 1. Rozvoj dílčí funkcí (zraková oblast, sluchová oblast, prostorová orientace, oblast intermodality a seriality)

 

 1. Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní.

 

 1. Koncentrace pozornosti – je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné myšlenky nebo zájmu k druhému.

 

LOGOPEDIE

* Do MŠ dochází každé druhé pondělí od 8:00 do 10:00 Mgr. Papežová  (272 941 455)