+420 272 914 670
romana.schmidtova@mskonstantinova.cz     
Konstantinova 1480   Praha 4

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2019

Mateřská škola KONSTANTINOVA Očekávaná skutečnost za rok 2018 Rozpočet pro rok 2019
Městská část MHMP MŠMT EU Městská část MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY 1257 0 541 5844 176 1380 0 520 6140 200
VÝNOSY 1241 12 0 0 0 1250 12 0 0 0
NÁKLADY 2498 1 541 5844 176 2630 1 520 6140 200

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 

Mateřská škola  KONSTANTINOVA ROK 2020 ROK 2021
MHMP MŠMT EU MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY 1450 570 6540 200 1520 620 6860 200
VÝNOSY 1290 0 0 0 1410 0 0 0
NÁKLADY 2740 570 6540 200 2930 620 6860 200

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 4, KONSTANTINOVA 1480

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Ředitelka školy: Romana Schmidtová

E-mail: mskonstantinova@seznam.cz

www.mskonstantinova.cz

 

 1. Základní údaje o škole

název školy:   Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480

jméno ředitele školy: Romana Schmidtová

kontaktní údaje –   telefon: 272914670

Fax

e-mail: mskonstantinova@seznam.cz

www stránky: www.mskonstantinova.cz

 1. Vzdělávací program, zkušenosti s realizací, případná specifika ŠVP

Ve školním roce 2016/2017 došlo k novému zpracování, doplnění ŠVP z důvodu zavedení integrace a tím nové pracovní pozice speciálního pedagoga a chůvy pro dvouleté děti. Zároveň tedy došlo i k přepracování třídních vzdělávacích programů a ve všech třídách došlo k jejich rozšíření o nové poznatky.

Název školního vzdělávacího programu naší mateřské školy, který je zaměřen na celkový osobnostní rozvoj dětí, se nazýváBarevný svět“.

ŠVP je tvořen celky, které jsou odvozené od přirozeného cyklu ročních období a    společenských situací spojených s nimi. Proto máme i tento název, jelikož celý rok je velmi různorodý a pokaždé jinak barevný nejenom u nás doma, ale i na celém světě. Do těchto projektů se zapojují i rodiče, spolupracují na přípravě zajištění materiálu a pomůcek. Od rodičů máme velmi kladnou zpětnou vazbu. Děti objevují nové věci ve světě kolem nás, učí se spolupracovat a pomáhat si, uvědomovat si hodnoty, samostatně se rozhodovat, vyjadřovat své myšlenky, mají možnost diskutovat a vyjádřit svůj názor. Učí se poznávat přírodu, chránit jí a vnímat krásu kolem sebe.

Při veškerých činnostech, které jsou v naší škole uskutečňovány, bereme v potaz individuální zvláštnosti dětí, přihlížíme  k jejich potřebám, přáním nejen dětí, ale i rodičů našich dětí.

Školní program průběžně dále rozpracováváme, doplňujeme a upravujeme v jeho pracovních částech. Třídní programy zpracovávají vždy v souladu obě učitelky, které spolupracují na jedné třídě a se speciální pedagožkou.

Při tvorbě vycházíme z dlouhodobých i dílčích cílů, navazujeme na pozorování a analýzu dětských projevů, na jejich požadavky, potřeby a momentální situaci v dětském kolektivu.

Metody, formy a způsob práce každá učitelka používá podle vlastního uvážení a osobních pocitů, uplatňuje zde vlastní charakterové a profesní vlastnosti a zaměření.

Náš ŠVP se snažíme neustále vylepšovat, proto čerpáme a budeme čerpat ze zkušeností z dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a odborné literatury.

Podařilo se zapojit rodiče do vzdělávacího procesu, zajímají se o třídní programy a podílejí se na úpravách školy.

Z důvodu zavedení inkluzivního vzdělávání přibylo mnoho administrativní práce, ale na druhou stranu je pomoc asistentů pedagoga na třídě velmi přínosná.

 1. Údaje o pracovnících školy
 • personální zabezpečení
pracovníci k 31. 12. 2016 fyzické osoby k 31. 12. 2016 přepoč. pracovníci k 30. 6. 2017 fyzické osoby k 30. 6. 2017 přepoč. pracovníci
pedagogičtí 10 8,253 10 9,09
nepedagogičtí 8 5,793 8 6,312
celkem 18 14,046 18 15,402
 • věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2016
věk do 30 let

včetně

31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 – a více
počet 2 1 4 2 1

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků mateřské školy: 46

 • kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
  ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou

kvalifikací

kvalifikací

ped. prac. bez odborné kvalifikace
počet (fyz. osoby) k 31. 12. 16 10 10 0

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 100%
Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě a), b), c) je stejný.

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci:
 • průběžné vzdělávání (počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání)
Název akce Počet účastníků Časový rozsah – hodiny
Školení PO a BOZP 17 68
Evaluace v MŠ 1 6
Keramika pro učitele MŠ 1 5
Jóga pro děti 2 16
Kurz první pomoci 10 40
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání 8 64
Inkluze v praxi 2 16
     
Celkem   215
Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka 12,7

 

vzdělávání ředitele:

 • Kurz logopedického asistenta 32 hodin
 • Konference – O výchově 6 hodin
 • Konference – Školství a management 7 hodin
 • Novely právních předpisů 4 hodiny
 • Podpůrná opatření v předškolním vzděl. 8 hodin
 • Kurz první pomoci 4 hodiny
 • Inkluze v praxi 8 hodin

praxe studentů SŠ a VŠ (uveďte počty studentů) 2

 1. Zápisy do MŠ pro školní rok 2017/18
 

Přihlášené děti – odevzdané přihlášky

 

Přijaté děti

děti odcházející do ZŠ počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí
   
 

 

Počet celkem

z toho:

součet čísel se musí rovnat „počtu celkem“

 

 

Počet celkem

 

z toho:

součet čísel se musí rovnat „počtu celkem“

36 z toho P 11 z ostat.

částí Prahy

z ostatních krajů 24 z toho P 11 z ostat.

částí Prahy

z ostatních krajů 37 12

umístění v jiných MŠ

34 2   22 2  

 

vyhodnocení nepřijatých dětí – důvody: věk, trvalý pobyt

Došlo ke snížení počtu dětí na třídě z důvodu integrace

 1. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji k 30. 6.
 

 

 

 

kraj

 

 

K r a j
Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhrad. Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem
počet dětí celkem                           0
z toho

nově přijatí

                          0

 

 1. Počet dětí k 30. 6.
Z jiné městské části Z jiné obce středočeského kraje
Název městské části Počet dětí Název obce Počet dětí
např. Kunratice   např. Průhonice  
Ujezd      
Praha 4 2    
       
Celkem: 2    

 

7. Využití poradenských služeb pro MŠ – spolupráce s PPP, SPC, spec. pedagog

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC – tato zařízení využíváme hlavně pro děti s odklady školní docházky a pro děti s poruchami chování. Velmi dobrá je spolupráce s logopedkou Mgr. Evou Papežovou, která na škole pracuje jako logoped – 2 hodiny týdně a následně spolupracuje s naší pí. učitelkou Chalupovou logopedickou asistentkou.

MŠ má vlastního speciálního pedagoga – pí. učitelka Mgr. Kamila Jakubcová, která tímto výborně spolupracuje s PPP s Mgr. Draberovou.

8.  Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

 1. Spolupráce s rodiči: MŠ pořádá 2x do roka třídní schůzky, individuální pohovory s rodiči, společná posezení na vánoce a při zahradních slavnostech. Škola má „Sdružení rodičů a přátel školy“, které spolupracuje se školou v rámci kultury, přispívá na vybavení školy, výtvarné a pracovní pomůcky pro děti, sponzorské dary
 2. Spolupráce s logopedkou pí. Mgr. Papežovou – velmi dobrá.
 3. Spolupráce se ZŠ Donovalská, Mikulova, Mendelova, Ke Kateřinkám i ostatními školami při různých akcích a soutěžích.
 4. Prima vizus – screeningové vyšetření zraku
 5. Městská knihovna v Praze – pravidelné návštěvy knihovny a pojízdné knihovny v MŠ
 6. ZUŠ – průzkum hudebnosti

9. Údaje o mimoškolních aktivitách

 1. kroužky při MŠ: angličtina, plavání, sportovky – základy gymnastiky, tanečky, keramika, logopedie
 2. účast MŠ na mimoškolních akcích: MŠ se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží za MČ Praha 11, ve kterých se každým rokem umísťujeme na prvních místech
 3. účast MŠ na přehlídkách, soutěžích – výtvarné soutěže
 4. mezinárodní spolupráce a programy
 5. zahraniční návštěvy
 6. další aktivity školy: kulturní, sportovní – OH Mateřské školy Konstantinova, společenské akce – společné posezení s rodiči na Vánoce, dílny pro rodiče s dětmi – Vánoční a Velikonoční, organizování zájmové činnosti, otevření prostoru zahrady pro veřejnost – letní zahradní slavnosti s divadelním představením, webové stránky s videem z akcí školy, organizace ozdravných pobytů v Jizerských horách, prázdninový provoz byl v měsíci srpnu, nově aplikované programy – integrace

 

 1. Formy propagace školy: webové stránky – úspěšná videa velmi kladně hodnocena rodiči a veřejností, sociální sítě

 

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů (včetně výše přidělených finančních prostředků):

Šablony – 439 tis.

Granty: Logopedická terapie v MŠ – 20.000,-Kč

Sponzorské dary od rodičů:

finanční – 5.000,- Kč

materiální – výtvarné pomůcky a drogerie v hodnotě 82 tisíc, drobné opravy nábytku

 

 1. Aktivity směřující ke zlepšení kvality výuky

Kvalita výuky je hodnocena nejen odborníky ČŠI ale i veřejností, tím pádem je nutná dobrá spolupráce s rodiči, kteří se podílejí i na aktivitách školy. Je nutné mít příznivé podmínky na škole-kvalitní a odborný kolektiv, dobré vybavení učebními pomůckami, poskytovat další vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše vede ke zlepšení kvality výuky.

Formy identifikace dětí se školou (tradice): Vánoční posezení a tance s rodiči, Mikulášská besídka, Jarní slavnosti na zahradě školy, Masopustní a Čarodějnický karneval, celodenní výlety 2x do roka, návštěvy naučných pořadů Planetária, výchovné programy v ZOO, výchovné hudební koncerty, návštěvy divadel, oslavy dne dětí v MŠ, celodenní a polodenní výlety – Mirákulum, svíčkárna Šestajovice, Dinopark, hrady a naučné stezky Hamr.

 1. Prevence rizikového chování

Škola využívá nabídku odborných přednášek hasičů Prahy 11 – ukázky práce hasičů v MŠ na školní zahradě včetně prohlídky vozů.

Využíváme i nabídky spolupráce Městské policie hl. m. Prahy a jejich tematicky zaměřené pořady na prevenci šikany, bezpečnost na ulici, chování v dopravních prostředcích.

Jako pomocný materiál využíváme „Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení“, vydaný MŠMT ČR počátkem r. 2000.

V rámci soc. patologických jevů vedeme děti k osvojování pozitivního sociálního chování, mezilidských vztahů, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Realizace tohoto bodu výchovně-vzdělávací práce je rovněž neoddělitelnou denní součástí práce našich pedagogů při působení na morální a volnou složku dětí.

 

 1. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy

Pokračujeme v úspěšné výuce s lektorkou, kterou máme již druhým rokem.

Zkušenosti s výukou máme v letošním roce velmi dobrou, výuka probíhá 2x týdně se zkušenou anglickou lektorkou. Děti jsou ve dvou skupinách maximálně po 10 dětech. Bloky jsou 30 minutové a zvládají je i tříleté děti.

 1. Environmentální výchova

Výchova k udržitelnému rozvoji je trvale zařazena do výchovně vzdělávací činnosti, vychází z ŠVP, prolíná všemi oblastmi výchovy.

Enviromentální výchova probíhá v naší MŠ jako nedílná součást výchovně-vzdělávací práce a je zakotvena v TVP v každodenních činnostech. Nejvíce je však pozorovatelná v konkrétních akcích 3. a 4. třídy naší školy, kde třídní kolektivy sbírají do speciálních boxů použité plastová víčka, vysloužilé drobné elektrospotřebiče a zapojují se do výtvarných akcí.

 1. Multikulturní výchova

Stejně jako v loňském roce je multikulturní výchova součástí plánování ve ŠVP a TVP. Vzhledem k tomu, že v naší mateřské škole je velmi nízký počet dětí – cizích státních příslušníků /v tomto školním roce 9/, využíváme hlavně osobních zkušeností a prožitků dětí při   jejich cestování po světě, pořádáme tematické dny se zaměřením   na typické prvky života, počasí , podmínek a stravování v různých zemí světa i na jednotlivých kontinentech.

17. Počet dětí cizinců:

 • ze zemí EU
Stát EU počet dětí
Slovensko 2
Celkem  
 • z ostatních zemí
Stát počet dětí (uvést nejvíce zastoupené státy)
Vietnam 1
Ukrajina 6
   
Celkem  

Doplňte o zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ.

 

 

 1. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka:

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ Počet dětí
Úplná neznalost ČJ 1
Nedostatečná znalost ČJ 2
Znalost ČJ s potřebou doučování 1

 

 1. Další informace (např. řešení dietního stravování, logopedická péče, polytechnická výchova)

 

MŠ zajišťuje logopedickou péči 1x týdně kvalifikovanou klinickou logopedkou a 1x týdně logopedickou asistentkou – učitelkou MŠ.

 1. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)

MŠ má již několik let stabilní a kvalitní kolektiv což se projevuje i na zpětné vazbě od rodičů. Dvě pí. učitelky ukončily vysokou školu. Jedna pracuje jako speciální pedagog u nás na škole. Je to velmi důležité pro nově nastavenou integraci i pro kvalitní a dobrou práci zaměstnanců.

Opravy a údržba se taktéž daří pomalu a postupně naplňovat.

Priorita z minulého školního roku však byla splněna, ve školní jídelně se obnovily staré spotřebiče, které byly poruchové a neopravitelné vzhledem ke stáří. Podařila se vybavit ŠJ konvektomatem za zastaralou elektrickou troubu.

 1. Počet a výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol ve školním roce 2016/17

Česká obchodní inspekce 14. 3. 2017 bez závad

 1. Stížnosti na školu (i ŠJ): nebyla
 2. Připomínky a návrhy ke zřizovateli: spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá – OŠK
 3. Základní údaje o hospodaření školy (přiložte tabulku plnění finančního plánu za období 1. – 8. měsíc 2017)

 

 

V Praze dne 30. září 2017                      Podpis ředitelky a razítko MŠ: Romana Schmidtová

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

KONSTANTINOVA 1480

ROK 2019

ROK 2020

 
MHMP MŠMT EU MHMP MŠMT EU  
 
PŘÍSPĚVKY 1140 90 7150 0 1250 90 7860 0  
VÝNOSY 1200 0 0 0 1200 0 0 0  
NÁKLADY 2340 90 7150 0 2450 90 7860 0  

 ROZPOČET PRO ROK 2018

Mateřská škola KONSTANTINOVA 1480 Očekávaná skutečnost za rok 2017 Rozpočet pro rok 2018
Městská část MHMP MŠMT EU Městská část MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY 1052 0 65 5910 264 1131 0 90 6500 176
VÝNOSY 1100 20 0 0 0 1190 20 0 0 0
NÁKLADY 2152 20 65 5910 264 2321 20 90 6500 176

 

Protokol o schválení účetní závěrky:

skmbt_c30017062312310

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Konstantinova 1480

ROK 2018

ROK 2019

MHMP MŠMT EU MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY v tis.Kč 1 038 90 5 393 210 1 140 90 5 393 250
VÝNOSY v tis.Kč 1 190 0 0 0 1 200 0 0 0
NÁKLADY v tis.Kč 2 228 90 5 393 210 2 340 90 5 393 250

FINANČNÍ PLÁN PRO ROK 2017 

FINANČNÍ PLÁN

PRO ROK 2017

                 
Mateřská škola

Konstantinova 1480

    MHMP (81,91,96)   MŠMT (33 xxx)    
Plán Skuteč. % Plán Skuteč Plán Skuteč Plán Skuteč
PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM 2 220 0 0 0 0 4 861 0 20 0
PŘÍSPĚVKY A DOTACE 1 038 0 0 0 0 4 861 0 x x
Příspěvek na provoz UZ 1 555   0 x x x x x x
Příspěvek na nájemné UZ 2 453   0 x x x x x x
Příspěvky UZ 3-19 30   0 x x x x x x
PVVZ – platy + OON x x x x x 3 536   x x
PVVZ-ostatní (odvody, FKSP, ONIV) x x x x x 1 325   x x
Dotační programy od MČ – UZ 20       x x x x x x
Dotační programy UZ 81, 91, 96 … x x       x x x x
Ostatní dotační programy – EU („Šablony“, atd.)               x x
VÝNOSY CELKEM 1 182 0 0 x x x x 20 0
Stravné 570   0 x x x x    
Úplata za vzdělávání, služby 520   0 x x x x    
Ostatní 92 0 0 x x x x 0 0
z toho: zapojení fondů 40   0 x x x x x x
             tržby za zboží, služby       x x x x    
             úroky 2   0 x x x x x x
             jiné ostatní výnosy (649 xxx) 50   0 x x x x    
NÁKLADY CELKEM 2 220 0 0 0 0 4 861 0 1 0
Mzdové (platy + OON) 20   0     3 536      
Náhrady mzdy za nemoc x x x x x 5   x x
Zákonné a jiné soc. pojišť. (524 – 525)           1 203      
Zákonné a jiné soc. nákl. (527 – 528)           70      
Materiál 790 0 0 0 0 27 0 0 0
z toho: potraviny 570   0 x x x x    
           režijní materiál 220   0            
           učební pomůcky a učebnice           27   x x
           ostatní                  
Energie 405 0 0 x x x x 1 0
z toho: elektrické energie 65   0 x x x x 1  
           vodné + stočné + srážky 60   0 x x x x    
           teplo + teplá voda 240   0 x x x x    
           plyn 40   0 x x x x    
Opravy a údržba (511) 50   0 x x x x    
Odpisy (551) 84   0 x x x x    
DDHM (558) 30   0            
Ostatní 841 0 0 0 0 20 0 0 0
z toho: – cestovné (512) 2   0         x x
     – náklady na reprezentaci (513) 3   0 x x x x x x
     – ostatní služby (518) 815   0     20      
       z toho: – pouze telefony 35   0 x x x x x x
                   – nájemné budova 453   0 x x x x x x
                   – zpracování mezd a účetn. 100   0 x x x x x x
     – ostatní pokuty a penále (542)       x x x x x x
     – ostatní náklady z činnosti (549, 569) 21   0            
       z toho: odvod za nepl.zam.zdr.post.       x x x x x x
     – daň z příjmu, bank.popl. (591)       x x x x    
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0   0 0 0 0 19 0
Investiční přísp. na nestaveb.investice       x x x x x x
Vypracoval/a: jméno účetní:     Edrová Věra       Schválil/a: Schmidtová Romana


     ONLINE OCHRANA WEBOVÝCH STRÁNEK – ALL IN ONE

Počasí Praha
Částečně oblačno
dnes
12/18 10%
Částečně oblačno
Částečně zataženo. Nejvyšší teploty 5 ° C. Vítr J a proměnlivé počasí.
Zataženo
zítra
12/19 10%
Zataženo
Zataženo. Nejvyšší teploty 1 ° C. Vítr JV o rychlosti 10 - 15 km/h.
Sníh
čtvrtek
12/20 60%
Sníh
Déšť se sněhem. Nejvyšší teploty 2 ° C. Vítr J a proměnlivé počasí. Pravděpod. srážek 60 %.
Déšť
pátek
12/21 90%
Déšť
Déšť. Nejvyšší teploty 5 ° C. Vítr JJZ o rychlosti 15 - 30 km/h. Pravděpod. deště 90 %. Dešťové srážky kolem 6 mm.
Možnost deště
sobota
12/22 40%
Možnost deště
Odpoledne se slabě rozprší. Nejvyšší teploty 9 ° C. Vítr Z o rychlosti 15 - 30 km/h. Pravděpod. deště 40 %.