+420 272 914 670
romana.schmidtova@mskonstantinova.cz     
Konstantinova 1480   Praha 4

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018

Číslo rozhodnutí

3724-1/20185-1

Poskytovatel dotace

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Modul

A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Název organizace

Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480

Adresa organizace, email, web

Konstantinova 1480, Praha 4, 149 00,

romana.schmidtova@mskonstantinova.cz

Statutární orgán

ředitel školy

Poskytnutá dotace

67 480,-

 

Vyhodnocení programu

         Finanční prostředky byly využity na zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů pedagogům při poskytování individuální výuky českého jazyka dětem cizincům v povinném předškolním vzdělávání.

         Ostatní náklady byly využity na nákup učebních pomůcek spojených se zlepšováním úrovně komunikačních schopností a dovedností.

            Projekt byl velmi přínosný pro zúčastněné děti, protože díky individuální péči došlo ke zlepšení jejich komunikačních kompetencí a celkově i k lepší připravenosti na zahájení školní docházky.

 

 

Datum:

9. 1. 2019

Jméno a podpis statutárního orgánu

Romana Schmidtová

……………….……………………………………………………

 

 

 

ROZPOČET PRO ROK 2019

Mateřská škola KONSTANTINOVA Očekávaná skutečnost za rok 2018 Rozpočet pro rok 2019
Městská část MHMP MŠMT EU Městská část MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY 1257 0 541 5844 176 1380 0 520 6140 200
VÝNOSY 1241 12 0 0 0 1250 12 0 0 0
NÁKLADY 2498 1 541 5844 176 2630 1 520 6140 200

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 

Mateřská škola  KONSTANTINOVA ROK 2020 ROK 2021
MHMP MŠMT EU MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY 1450 570 6540 200 1520 620 6860 200
VÝNOSY 1290 0 0 0 1410 0 0 0
NÁKLADY 2740 570 6540 200 2930 620 6860 200

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 4, KONSTANTINOVA 1480

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Ředitelka školy: Romana Schmidtová

E-mail:  romana.schmidtova@mskonstantinova.cz

www.mskonstantinova.cz

 

 1. Základní údaje o škole

název školy:   Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480

jméno ředitele školy: Romana Schmidtová

kontaktní údaje –   telefon: 272914670

e-mail: romana.schmidtova@mskonstantinova.cz

www stránky: www.mskonstantinova.cz

 

počty dětí, ŠJ:

počet dětí                   škola               ŠJ

k 30.6.                        96                    96

 

 1. Vzdělávací program, zkušenosti s realizací, případná specifika ŠVP:

               Ve školním roce 2017/2018 došlo k výraznému posunu, co se týká integrace. Všechny paní učitelky prošly kurzem inkluze a došlo k dalšímu zpracování a doplnění ŠVP. Pracovní pozice speciálního pedagoga a chůvy pro dvouleté děti nadále zůstává. Zároveň tedy došlo i k přepracování třídních vzdělávacích programů a ve všech třídách došlo k jejich rozšíření o nové poznatky.  

Název školního vzdělávacího programu naší mateřské školy, který je zaměřen na celkový osobnostní rozvoj dětí, se nazýváBarevný svět“.

ŠVP je tvořen celky, které jsou odvozené od přirozeného cyklu ročních období a    společenských situací spojených s nimi. Proto máme i tento název, jelikož celý rok je velmi různorodý a pokaždé jinak barevný nejenom u nás doma, ale i na celém světě. Do těchto projektů se zapojují i rodiče, spolupracují na přípravě zajištění materiálu a pomůcek. Od rodičů máme velmi kladnou zpětnou vazbu. Děti objevují nové věci ve světě kolem nás, učí se spolupracovat a pomáhat si, uvědomovat si hodnoty, samostatně se rozhodovat, vyjadřovat své myšlenky, mají možnost diskutovat a vyjádřit svůj názor. Učí se poznávat přírodu, chránit jí a vnímat krásu kolem sebe.

Při veškerých činnostech, které jsou v naší škole uskutečňovány, bereme v potaz individuální zvláštnosti dětí, přihlížíme  k jejich potřebám, přáním nejen dětí, ale i rodičů našich dětí.

Školní program průběžně dále rozpracováváme, doplňujeme a upravujeme v jeho pracovních částech. Třídní programy zpracovávají vždy v souladu obě učitelky, které spolupracují na jedné třídě a se speciální pedagožkou.

Při tvorbě vycházíme z dlouhodobých i dílčích cílů, navazujeme na pozorování a analýzu dětských projevů, na jejich požadavky, potřeby a momentální situaci v dětském kolektivu.

Metody, formy a způsob práce každá učitelka používá podle vlastního uvážení a osobních pocitů, uplatňuje zde vlastní charakterové a profesní vlastnosti a zaměření.

Náš ŠVP se snažíme neustále vylepšovat, proto čerpáme a budeme čerpat ze zkušeností, z dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a odborné literatury.

Podařilo se zapojit rodiče do vzdělávacího procesu, zajímají se o třídní programy a podílejí se na úpravách školy.

I nadále je mnoho administrativní práce spojené s integrací, ale na druhou stranu je pomoc asistentů pedagoga na třídě velmi přínosná.

 

 1. Údaje o pracovnících školy
 • personální zabezpečení
pracovníci k 31. 12. 2017 fyzické osoby k 31. 12. 2017 přepoč. pracovníci k 30. 6. 2018 fyzické osoby k 30. 6. 2018 přepoč. pracovníci
pedagogičtí 10 9,09 10 9,2407
nepedagogičtí 8 6,312 8 6,375
celkem 18 15,402 18 15,6157
 • věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2017
věk do 30 let

včetně

31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 – a více
počet 2 2 3 2 1

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků mateřské školy: 45

 • kvalifikovanost pedagogických pracovníků
 • podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 

 

 

ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou

kvalifikací

ped. prac. bez odborné kvalifikace
počet (fyz. osoby) k 31. 12. 17 10 10 0

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 100%

Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě a), b), c) je stejný.

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci:

 

 • průběžné vzdělávání (počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání)
Název akce Počet účastníků Časový rozsah –   hodiny
Školení PO a BOZP 18 68
Logopedická prevence 1 48
GDPR 18 6
Jóga pro děti 1 8
Práce s dětmi OMJ 3 18
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání 8 64
Inkluze v praxi 8 48
Studium VŠ 1 celoročně
     
     
     
     
Celkem   260
Průměrná délka vzdělávání na

1 účastníka

26

 

 

 • vzdělávání ředitele:

GDPR 12 hodin

Konference – O výchově a vzdělání 6 hodin

Konference – Školství a paragrafy 8 hodin

Novely právních předpisů 8 hodin

Podpůrná opatření v předškolním vzděl. 6 hodin

Inkluze v praxi 8 hodin

Neuro-vývojové poruchy, diagnostika a terapie 24 hodin

 

 • praxe studentů SŠ a VŠ (uveďte počty studentů):
 • 1 studentka SPgŠ              

 

 1. Zápisy do MŠ pro školní rok 2018/19
 

Přihlášené děti – odevzdané přihlášky

 

Přijaté děti

děti odcházející do ZŠ

 

počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí
   
 

 

Počet celkem

 

 

z toho:

součet čísel se musí rovnat „počtu celkem“

 

 

Počet celkem

 

z toho:

součet čísel se musí rovnat „počtu celkem“

38 z toho P 11 z ostat.

částí Prahy

z ostatních krajů 38 z toho P 11 z ostat.

částí Prahy

z ostatních krajů 36 0
37 1   37 1  

 

vyhodnocení nepřijatých dětí – důvody: 0

Došlo ke snížení počtu dětí na třídě z důvodu integrace

 

 1. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji k 30. 6.:

 

 

 

 

 

kraj

 

 

K r a j
Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem
počet dětí celkem                           0
z toho

nově přijatí

                          0

 

 1. Počet dětí k 30. 6.:
Z jiné městské části Z jiné obce středočeského kraje
Název městské části Počet dětí Název obce Počet dětí
např. Kunratice   např. Průhonice  
       
Praha 4 1    
       
Celkem: 1    

 

 1. Využití poradenských služeb pro MŠ – spolupráce s PPP, SPC, speciální pedagog:

spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC – tato zařízení využíváme hlavně pro děti s odklady školní docházky a pro děti s poruchami chování. Velmi dobrá je spolupráce s logopedkou Mgr. Evou Papežovou, která na škole pracuje jako klinický logoped 1x týdně dvě hodiny a následně spolupracuje s naší pí. učitelkou Chalupovou – logopedickou asistentkou.

MŠ má vlastní speciálního pedagoga – pí. učitelka Mgr. Kamila Jakubcová,  

která tímto výborně spolupracuje s PPP pí. Mgr. Draberovou.

 

 1. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech:
 • Spolupráce s rodiči: MŠ pořádá 2x do roka třídní schůzky, individuální pohovory s rodiči, společná posezení na vánoce a při zahradních slavnostech. Škola má „Sdružení rodičů a přátel školy“, které spolupracuje se školou v rámci kultury, přispívá na vybavení školy, výtvarné a pracovní pomůcky pro děti, sponzorské dar
 • Spolupráce s logopedkou pí. Mgr. Papežovou – velmi dobrá
 • Spolupráce se ZŠ Donovalská, Mikulova, Mendelova, Ke Kateřinkám i ostatními školami při různých akcích a soutěžích.
 • Prima vizus – screeningové vyšetření zraku
 • Městská knihovna v Praze – pravidelné návštěvy knihovny a pojízdné knihovny v MŠ
 • ZUŠ – průzkum hudebnosti
 • TJ Sokol Praha

 

 1. Údaje o mimoškolních aktivitách:
 1. kroužky při MŠ: angličtina, plavání, sportovky – základy gymnastiky, tanečky, keramika, logopedie
 2. účast MŠ na mimoškolních akcích: MŠ se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží za MČ Praha 11 ve kterých se každým rokem umísťujeme na prvních místech
 3. účast MŠ na přehlídkách, soutěžích – výtvarné soutěže
 4. mezinárodní spolupráce a programy
 5. zahraniční návštěvy
 6. další aktivity školy: kulturní, sportovní – OH Mateřské školy Konstantinova, společenské akce – společné posezení s rodiči na Vánoce, dílny pro rodiče s dětmi – Vánoční a Velikonoční, organizování zájmové činnosti, otevření prostoru zahrady pro veřejnost – letní zahradní slavnosti s divadelním představením, webové stránky s videem z akcí školy, organizace ozdravných pobytů v Jizerských horách, prázdninový provoz byl v měsíci červenci
 7. nově aplikované programy : „PROGRAM MISP“ – uzdravující dotek každý den

 

 1. Formy propagace školy:

webové stránky – úspěšná videa velmi kladně hodnocena rodiči a veřejností, sociální sítě

 

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů (včetně výše přidělených finančních prostředků):

Šablony – 439 000,- Kč

Granty: Logopedická terapie v MŠ – 20.000,-Kč

Projekt cizinci – OMJ z MHMP – 68.000,-Kč

                                   Z MČ – 78.000,-Kč

                                  

Sponzorské dary od rodičů:

finanční – 3.000,- Kč

materiální – výtvarné pomůcky a drogerie v hodnotě 63 tisíc, drobné opravy nábytku

 

 1. Aktivity směřující ke zlepšení kvality výuky:

Kvalita výuky je stále velmi dobře hodnocena nejen odborníky ČŠI ale i veřejností. Proto je i nadále nutná dobrá spolupráce s rodiči, kteří se podílejí i na aktivitách školy. Je nutné mít příznivé podmínky na škole-kvalitní a odborný kolektiv, dobré vybavení učebními pomůckami, poskytovat další vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše vede ke zlepšení kvality výuky.

formy identifikace dětí se školou (tradice): Vánoční posezení a tance s rodiči, Mikulášská besídka, Jarní slavnosti na zahradě školy, Masopustní a Čarodějnický karneval, celodenní výlety 2x do roka, návštěvy naučných pořadů Planetária, výchovné programy v ZOO, výchovné hudební koncerty, návštěvy divadel, oslavy dne dětí v MŠ, celodenní a polodenní výlety – Mirakulum, svíčkárna Šestajovice, Dinopark, hrady a naučné stezky Hamr.

 

 1. Prevence rizikového chování:

 

Škola využívá nabídku odborných přednášek hasičů Prahy 11 – ukázky práce hasičů v MŠ na školní zahradě včetně prohlídky vozů.

Využíváme i nabídky spolupráce Městské policie hl. m. Prahy a jejich tematicky zaměřené pořady na prevenci šikany, bezpečnost na ulici, chování v dopravních prostředcích.

Jako pomocný i nadále využíváme materiál „Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení“, vydaný MŠMT ČR počátkem r.2000.

V rámci soc. patologických jevů vedeme děti k osvojování pozitivního sociálního chování, mezilidských vztahů, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Realizace tohoto bodu výchovně-vzdělávací práce je rovněž neoddělitelnou denní součástí práce našich pedagogů při působení na morální a volnou složku dětí.

 

 1. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy:

           Pokračujeme v úspěšné výuce s lektorkou, kterou máme již druhým rokem.

Zkušenosti s výukou máme i v letošním roce velmi dobrou, výuka probíhá 1x týdně se zkušenou anglickou lektorkou. Děti jsou ve dvou skupinách maximálně po 10 dětech. Bloky jsou 30 minutové a zvládají je i tříleté děti.

 

 1. Environmentální výchova:

Výchova k udržitelnému rozvoji je trvale zařazena do výchovně vzdělávací činnosti, vychází z ŠVP, prolíná všemi oblastmi výchovy.

Enviromentální výchova probíhá v naší MŠ jako nedílná součást výchovně-vzdělávací práce a je zakotvena v TVP   v každodenních činnostech.

 

 1. Multikulturní výchova:

Stejně jako v loňském roce je multikulturní výchova součástí plánování ve ŠVP a  TVP. Vzhledem k tomu, že v naší mateřské škole začíná vzrůstat počet dětí – cizích státních příslušníků /v tomto školním roce 12/, využíváme hlavně osobních zkušeností a prožitků dětí při   jejich cestování po světě, pořádáme tematické dny se zaměřením na typické prvky života, počasí, podmínek a stravování v různých zemí světa i na jednotlivých kontinentech.

 

 1. Počet dětí cizinců:

       a) ze zemí EU

Stát EU počet dětí
Slovensko 2
   
   
Celkem  

     b) z ostatních zemí

Stát počet dětí (uvést nejvíce zastoupené státy)
Vietnam 6
Ukrajina 4
   
Celkem  

Doplňte o zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ.

 

 1. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka:

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ Počet dětí
Úplná neznalost ČJ 1
Nedostatečná znalost ČJ 2
Znalost ČJ s potřebou doučování 9

 

 

 1. Další informace (např. řešení dietního stravování, logopedická péče, polytechnická výchova):

MŠ zajišťuje logopedickou péči 1x týdně kvalifikovanou klinickou logopedkou a 1x týdně logopedickou asistentkou – učitelkou MŠ.

 

 1. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)

MŠ má již několik let stabilní a kvalitní kolektiv což se projevuje i na zpětné vazbě od rodičů. Jedna paní učitelka začala studovat vysokou školu. Jedna pracuje jako speciální pedagog u nás na škole. Je to velmi důležité pro nově nastavenou integraci i pro kvalitní a dobrou práci zaměstnanců.

V letošním roce se nepodařilo dokončit malířské práce po firmě, která byla vyhozena z důvodu nekvalitních prací.

Priorita z minulého školního roku však byla splněna, venkovní WC pro děti i dospělé byly zrekonstruovány.

 

 1. Počet a výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol ve školním roce 2017/18

 

PSSZ 27.7. 2018 proběhla bez závad

 

 1. Stížnosti na školu (i ŠJ):   nebyla

 

 1. Připomínky a návrhy ke zřizovateli: spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá.

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy (přiložte tabulku plnění finančního plánu za období 1. – 8. měsíc 2018).

 

 

 

V Praze dne 26. září 2018                      Podpis ředitelky a razítko MŠ: Romana Schmidtová

 

Škola, školské zařízení (razítko):MATEŘSKÁ ŠKOLA      
    MŠ KONSTANTINOVA 1480      
                 Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2018     stav 30.8.2018
        v Kč na dvě desetinná místa
Účelový
znak
Ukazatel Poskytnuto
PLÁN
Použito
k 30.8.
Vratka dotace  
při finančním
vypořádání
a b 1 2 3 = 1 – 2
  Neinvestiční dotace celkem 5 711 853,00 4 179 668,64 1 553 238,80
  v tom:
33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 5 644 373,00 4 131 428,44 1 533 999,00
   
  a) platy 4 118 354,00 3 018 254,00 1 100 100,00
  b) OON     0,00
  c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV) 1 526 019,00 1 113 174,44 412 844,56
33024 Rozvojový program MŠMT pro děti – cizince ze 3. zemí 67 480,00 48 240,20 19 239,80
33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 0,00 0,00 0,00
   
  a) platy     0,00
  b) ostatní (odvody + FKSP)     0,00
33060 Zabezpečení škol a školských zařízení     0,00
33065 Excelence základních škol     0,00
33069 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních     0,00
33070 Podpora výuky plavání v ZŠ     0,00
33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol     0,00
33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ. 0,00 0,00 0,00
   
  a) platy     0,00
  b) ostatní (odvody + FKSP)     0,00
33122 Program sociální prevence a prevence kriminality     0,00
33163 Program protidrogové politiky     0,00
33166 Soutěže     0,00
33435 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání     0,00
33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním     0,00
         
         
Sestavil: Edrová   Za zřizovatele:  
Datum a podpis: Razítko školy:   Razítko městské části:  
E-mail: Datum a podpis:      
Tel.:        

 

FINANČNÍ PLÁN PRO ROK 2018/ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ                
MATEŘSKÁ ŠKOLA KONSTANTINOVA 1480 MĚSTSKÁ ČÁST MHMP, EU
Plán/UFP Skuteč. % Plán/UFP Skuteč % Plán/UFP Skuteč.
PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM 2 407 1 452 60 x x x x x
PŘÍSPĚVKY A DOTACE 1 256 875 70 x x x 324 154
Příspěvek na provoz UZ 1 611 406 66 x x x x x
Příspěvky UZ 2-20 645 469 73 x x x x x
Dotační programy od MHMP x x x x x x 79 63
Ostatní dotační programy – EU x x x x x x 176 91
VÝNOSY   CELKEM 1 151 577 50 20 7 35 x x
Stravné 570 333 58       x x
Úplata za vzdělávání, služby 500 229 46       x x
Ostatní 81 15 19 20 7 35 x x
z toho :   zapojení RF/čerpání „šablon“     0 x x x 69  
               zapojení IF       x x x    
               zapojení FO 30   0 x x x x x
               tržby za zboží, služby       20   0 x x
               úroky 1   0 x x x x x
               jiné ostatní výnosy (649 xxx) 50 15 0       x x
NÁKLADY   CELKEM 2 407 1 535 64 1 0 0 228 154
Mzdové náklady + odvody 90 23 26       216 140
Materiál 807 403 50 0 0   0 1
z toho : potraviny 570 325 57          
           režijní materiál 237 78 33          
           učební pomůcky a učebnice     0 x x x 26 1
           ostatní     0          
Energie 441 275 62 1 0 0 x x
z toho: elektrické energie 102 60 59 1   0 x x
          vodné + stočné + srážky 72 33 46       x x
           teplo + teplá voda 195 166 85       x x
           plyn 72 16 22       x x
Opravy a údržba (511) 30 25 83       x x
Odpisy (551) 84 42 50       x x
DDHM (558) 80 131 164       12 7
Ostatní 875 636 73 0 0   70 6
z toho: – cestovné (512) 1 0 0 x x x    
     – náklady na reprezentaci (513) 2 1 50 x x x x x
     – ostatní služby (518) 850 625 74       70 6
       z toho: – pouze telefony 35 21 60 x x x x x
                   – nájemné budova 550 380 69 x x x x x
                   – zpracování mezd a účetn. 125 73 58 x x x x x
       -ostatní pokuty a penále(542)     0 x x x x x
     – ostatní náklady z činnosti (549, 569) 21 10 48          
       z toho: odvod za nepl.zam.zdr.post.     0 x x x x x
     – daň z příjmu, bank.popl. (591) 1 0 0          
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 -83 0 19 7 37 0 0
Investiční přísp. na nestaveb.investice 0   0 x x 0    
Vypracoval/a:   Edrová Věra   Schválil/a: Schmidtová Romana        
                 
                 
                 

 

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

KONSTANTINOVA 1480

ROK 2019

ROK 2020

 
MHMP MŠMT EU MHMP MŠMT EU  
 
PŘÍSPĚVKY 1140 90 7150 0 1250 90 7860 0  
VÝNOSY 1200 0 0 0 1200 0 0 0  
NÁKLADY 2340 90 7150 0 2450 90 7860 0  

 ROZPOČET PRO ROK 2018

Mateřská škola KONSTANTINOVA 1480 Očekávaná skutečnost za rok 2017 Rozpočet pro rok 2018
Městská část MHMP MŠMT EU Městská část MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY 1052 0 65 5910 264 1131 0 90 6500 176
VÝNOSY 1100 20 0 0 0 1190 20 0 0 0
NÁKLADY 2152 20 65 5910 264 2321 20 90 6500 176

 

Protokol o schválení účetní závěrky:

skmbt_c30017062312310

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Konstantinova 1480

ROK 2018

ROK 2019

MHMP MŠMT EU MHMP MŠMT EU
PŘÍSPĚVKY v tis.Kč 1 038 90 5 393 210 1 140 90 5 393 250
VÝNOSY v tis.Kč 1 190 0 0 0 1 200 0 0 0
NÁKLADY v tis.Kč 2 228 90 5 393 210 2 340 90 5 393 250


     ONLINE OCHRANA WEBOVÝCH STRÁNEK – ALL IN ONE

Počasí Praha
Jasno
dnes
02/16 0%
Jasno
Většinou jasno. Nejvyšší teploty 13 ° C. Vítr JJZ a proměnlivé počasí.
Jasno
zítra
02/17 10%
Jasno
Většinou jasno. Pravděpodobnost rozsáhlého náledí. Nejvyšší teploty 13 ° C. Vítr J a proměnlivé počasí.
Jasno
pondělí
02/18 10%
Jasno
Většinou jasno. Pravděpodobnost rozsáhlého náledí. Nejvyšší teploty 10 ° C. Vítr JV a proměnlivé počasí.
Částečně oblačno
úterý
02/19 10%
Částečně oblačno
Částečně zataženo. Možnost ojedinělého náledí. Nejvyšší teploty 11 ° C. Vítr JZ o rychlosti 15 - 25 km/h.
Skoro zataženo
středa
02/20 10%
Skoro zataženo
Většinou zataženo. Nejvyšší teploty 10 ° C. Vítr Z o rychlosti 15 - 25 km/h.